Use the identity cos^2(theta) + sin^2(theta) = 1

Printable View