a. Interpolation via Newton’s Fundamental Method

Printable View