function that corresponds to Newton's method

Printable View