intergrate: cos theta sine^6 theta

Printable View