I have

V(x)=G\int_V{\frac{\rho(\bold{x}^{'})d\bold{x}^{'}  }{|\bold{x}-\bold{x}^{'}|}

how do I verify that

\nabla^{2}V=-4\pi G \rho

?