horizontal tangent, set it to zero, now what?

Printable View