Tiles around rectangle - Area or Perimeter?

Printable View