Orthogonally diagonalize the matrix

Printable View