Orthogonally diagonalize the symmetric matrix

Printable View