Prove (x+y)(y+z)(x+z) \ge 8xyz

NVM sry it was really easy please disregard this topic.